MoBoTix
HiRes Video Innovations
The German company MOBOTIX AG is known as the leading pioneer in network camera technology and its decentralized concept has made high-resolution video systems cost efficient.
กล้องวงจรปิด กล้องไอพี จากประเทศเยอรมัน IP Camera ความละเอียดสูง โดยใช้หลักการทำงานของระบบเป็นแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ไม่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางในการประมวลผล จึงทำให้กล้อง Mobotix มีศักยภาพในการบันทึกภาพด้วยความละเอียดสูง More >