เรือนจำกลางขอนแก่น กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเรือนนอน ๑-๓ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเรือนนอน 1-3 จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเรือนจำกลางขอนแก่น กรมราชทัณฑ์

๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เรือนจำกลางขอนแก่น กรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนด ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและอาคารสถานที่ เรือนจำกลางขอนแก่น ๑๑๗ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ ที่ งานพัสดุและอาคารสถานที่ เรือนจำกลางขอนแก่น ๑๑๗ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๔-๑๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ