เมืองพัทยามีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

บริเวณชายหาดพัทยา ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักการช่าง เมืองพัทยา เลขที่ 43/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 จำนวน 21 แผ่น และหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขประกอบประกาศประมูลจ้าง จำนวน 52 แผ่น

ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกัน

ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เมืองพัทยา และไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการพัทยาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ สำนักการช่าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ดูสถานที่ก่อสร้าง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา. 09.30 น. ถึง. 10.00 น.

ณ ห้องส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคใน

วันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น. และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 15,000.-บาท

ได้ที่งานจัดซื้อจัดจ้างส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2553

ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-253172 ในวันและเวลาราชการ

และสำหรับผู้ที่เคยซื้อเอกสารในครั้งก่อน สามารถติดต่อขอรับเอกสารครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น