ตำรวจภูธรภาค 7 โดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ ประกวด ราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดหาระบบกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๐ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของตำรวจภูธรภาค 7 โดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ตำรวจภูธรภาค 7 โดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ๔(งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๔(งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spb.police๗.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๒๒๙-๓๒ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ