การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ

๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ แผนกจัดหา เขื่อนวชิราลงกรณ ๔๔๔ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ได้ที่ แผนก จัดหาเขื่อนวชิราลงกรณ และแผนกพัสดุและจัดหาในประเทศ (อาคาร ท.๑๐๒ ชั้น ๑๑) กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. เชิงสะพานพระราม ๗ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๙-๙๐๗๗ ต่อ ๒๔๖๐-๑ หรือ ๐-๒๔๓๖-๗๕๖๗ และ ๐-๒๔๓๖-๗๒๔๑ ในวันและเวลาทำการ หรือ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ (www.gprocurement.go.th) หรือ http://vrk.egat.com ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://vrk.egat.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๙-๙๐๗๗ ต่อ ๒๔๖๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

งบประมาณโครงการ 4,000,000.00 บาท