มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้อง CCTV ตรวจสอบความปลอดภัยประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย ตามรายการ ดังนี้

งานซื้อระบบกล้อง CCTV ตรวจสอบความปลอดภัยประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนด ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๓ ตึกสำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๓ ตึกสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๐-๘๑๓๒-๔,๐-๒๔๗๐-๘๔๐๔ ในวันและเวลาราชการ