เทศบาล เมืองลัดหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายใน – ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน 10 จุด

ราคา กลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง

๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองลัดหลวง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนด ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันและเวลาที่เทศบาลเมืองลัดหลวงลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับ ซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาทได้ ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๔๓๓๗-๙ ต่อ๑๐๙,๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ