โรงพยาบาลไทรน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรง พยาบาลไทรน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนด ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไทรน้อย ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๗-๑๑๓๑ ต่อ ๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ