จังหวัด ขอนแก่น โดยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามแยกถนนในเขตอำเภอชุมแพ ของสถานีตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction )

ราคามาตรฐานในการจ้างเหมาตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔,๕๘๖,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของราชการหรือรัฐ วิสาหกิจและได้เวียนแจ้งชื่อไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ

๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นกับศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือสำเนาเอกสาร 1 ชุด มาในคราวยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค และ เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่ง มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน

๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งถูกระบุว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นตาม หัวข้อในข้อที่ ๕ ของขอบเขตงาน (TOR) จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องระบุว่าเพื่อใช้ในโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในหนังสือยืนยันจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านขายหรือรับจ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์ วงจรปิดหรือระบบสารสนเทศกรณีที่เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีสัญญาการเข้าร่วมกิจการร่วมค้า (Joint Venture) มาแสดงด้วย

๘. กำหนดดูสถานที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ให้ผู้ซื้อเอกสารและรายการไปดูสถานที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ติดตั้งดีแล้ว  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้งจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นไม่ได้

๙. กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง    อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัด ขอนแก่น     ตำรวจ ภูธรจังหวัดขอนแก่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ ราคาพร้อมแจ้งรายชื่อให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาให้ทราบโดยตรง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา  ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่   ๑๔  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๔   ถึงวันที่    ๑๖  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๔ (การซื้อเอกสารประกวดราคาในวันสุดท้ายถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.)   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – Government Procurement : e – GP เว็บไซต์ของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น www.khonkaen.police.go.th.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๔๑๐๒๘  ในวันและเวลาราชการ