จังหวัดอ่างทองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามรายการ ดังนี้

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดอ่างทอง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอ่างทอง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ato.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๖๒๒๐๘๓ ในวันและเวลาราชการร