องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๖ จุด ตามรายการ ดังนี้

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน จำนวน ๑๖ จุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยกเว้นในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้ยื่นซอง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ข้างศาลากลาง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในราคาชุดละ ๒๕๐.-บาท ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppao.go.th, และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๓๗๑๘-๒๐ ต่อ ๘๐๓ ในวันและเวลาราชการ