องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำระบบกล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนที่ชนิด ๔ กล้อง จำนวน ๑๐ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.rayong – pao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๓๘๖๑ – ๗๔๓๐ ต่อ ๑๘๘ ในวันและเวลาราชการ