สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ ตามรายการ ดังนี้

ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ติดตั้ง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพความชำนาญและประสบการณ์ในการจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กรุงเทพฯ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกจัดหา สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ แผนกจัดหา สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๒-๕๗๔๑-๔ ต่อ ๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ