ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 6 /2554 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 13.30 น. ณ และนำเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคด้วยวาจาพร้อมเอกสารในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. โดยกำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาและนำเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิค ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 และกำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 100.-บาท ได้ที่ หน่วยพัสดุ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2 354 8556 ในวันและเวลาราชการ