เทศบาลนครสมุทรสาครมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครสมุทรสาคร ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุมที่ปรึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรสาคร ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakhon go.th. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๔๑-๓๘๕๖ ในวันและเวลาราชการ