คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ตามรายการ ดังนี้

ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุฯ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุฯ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๗ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุฯ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๗ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eco.ku.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๙๕๗๙ ต่อ ๕๗๒๐-๒๑ ในวันและเวลาราชการ
คำชี้แจงและเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับนี้ด้วย